17/01/2015
735
KINH MÂN CÔI
DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

BÁO CÁO THU - CHI NĂM 2011

Linh mục Tổng đặc trách đã có nhiệm vụ báo cáo cho Cha Giám Tỉnh, Cha Quản Lý Tỉnh Dòng... đồng thời cũng báo cáo cho Các Nghị Phụ trong Tỉnh Hội 2015. Với mục đích mời gọi mọi người, đặc biệt là các hội viên trong Hội Mân Côi hiệp ý cầu nguyện cho những người đã cộng tác vào việc quảng bá Kinh Mân Côi và phát triển Hội Mân Côi, đồng thời cũng để biết được những công việc của Linh mục Tổng đặc trách đã và đang làm, bản thu – chi trong năm 2011 được đăng dưới đây để quý vị tham khảo.

1. BÁO CÁO THU
 
THÁNG 09/2011
Ngày Nguồn Số tiền
21 bà Minh 500.000
21 chị Loan 500.000
22 Anh chị Minh Hằng 2.200.000
22 cộng đoàn LTX 4.550.000
30 Anh chị Thắng 100.000
Tổng thu 7.850.000
THÁNG 10/2011
Ngày Nguồn Số tiền
3 Anh chị Huỳnh 2.000.000
3 bà Cứu 1.200.000
5 chị Hồng 1.000.000
7 bà Măng 2.000.000
8 3 người Ngọc Đồng 4.800.000
12 chị Đức và chị Đoàn 400.000
12 chị Phương 5.000.000
13 1 người ẩn danh 300.000
17 bà Cứu 1.000.000
26 3 người Thánh Tâm 300.000
28 chị Diệu 2.000.000
29 anh Văn 5.000.000
Tổng thu 25.000.000
THÁNG 11/2011
Ngày Nguồn Số tiền
7 bà Măng 1.000.000
16 Nhóm VTG 1.000.000
18 bà Tuyết 3.000.000
28 chị Tuyết 2.000.000
28 chị Xuân 500.000
Tổng thu 7.500.000
THÁNG 12/2011
Ngày Nguồn Số tiền
1 GT Lộ Đức 300.000
2 bác Thoạ 1.000.000
4 TG Lộ Đức 600.000
4 một số người 1.500.000
6 bác Thuận 500.000
7 2 người Gioan 150.000
10 chị Loan 700.000
11 TG Lộ Đức 1.000.000
12 ĐH Can Lộc 1.000.000
13 chị Nguyên - chị Thuý 2.000.000
13 chị Nga 1.000.000
13 chị Xuân 1.000.000
13 Nhóm Tân Mai 2.500.000
14 anh Hinh 400.000
14 2 người Biên Hoà 1.100.000
14 một số người Tân Mai 2.300.000
20 một số người Lộ Đức 1.900.000
20 một số người CĐ LTX 2.870.000
Tổng thu 21.820.000
2. BÁO CÁO CHI
THÁNG 09/2011
Ngày Lý do Số tiền
9 hosting và tên miền 1.250.000
26 chuỗi (50) 125.000
26 máy chụp ảnh 2.100.000
26 chuỗi (10) 440.000
30 nguyên liệu làm chuỗi 4.035.000
Tổng chi 7.950.000
THÁNG 10/2011
Ngày Lý do Số tiền
9 nguyên liệu làm chuỗi 760.000
12 chuỗi (10) 2.200.000
21 nguyên liệu làm chuỗi 3.015.000
21 chuỗi (10) 1.200.000
21 2 tượng Đức Mẹ 600.000
Tổng chi 7.775.000
THÁNG 11/2011
Ngày Lý do Số tiền
15 chuỗi (50) 1.200.000
15 khuyên làm chuỗi 5.000.000
Tổng chi 6.200.000
THÁNG 12/2011
Ngày Lý do Số tiền
7 nguyên liệu làm chuỗi 2.440.000
12 25.000 tờ rơi nhóm mân côi 3.288.000
14 chuỗi (50) 7.500.000
Tổng chi 13.228.000
 
Cân đối thu – chi
Tổng thu:  62.170.000 VNĐ
Tổng thu:  35.153.000 VNĐ
Còn tồn:    27.017.000 VNĐ

Người báo cáo
Tổng đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.