17/01/2016
679
THÁNG 02/2012
1 bác Phinh 400.000
1 bác Hải 1.000.000
4 chị Hảo 600.000
17 anh Linh - bác Hảo 600.000
21 anh Tâm Tân Mai 100.000
23 3 bạn trẻ 140.000
27 1 người Lộ Đức 230.000
Tổng thu 3.070.000
 
THÁNG 03/2012
5 nhóm Sinh viên 1.000.000
5 1 người Lộ Đức 2.000.000
12 1 người Lộ Đức 1.000.000
13 mấy người Tân Mai 1.800.000
23 1 người Tân Mai 1.000.000
26 bà Kích - 1 người 800.000
Tổng thu 7.600.000
 
THÁNG 04/2012
3 HD đền thánh 2.000.000
5 bác Niên 200.000
10 Nhóm LTX 10.000.000
10 bác Hải 1.840.000
14 bà Tiến 1.000.000
14 CĐ LTX 900.000
16 chị Ánh 2.000.000
22 bác Hảo 700.000
22 chị Diệu 200.000
23 một số người 341.000
24 bác Khiết - Suy 1.673.000
27 một số người 512.000
30 bác Khiết - LTX 1.365.000
Tổng thu 22.731.000
 
THÁNG 05/2012
1 ĐH Hà Xá 720.000
1 chị Loan Huỳnh 2.000.000
1 LTX Đền thánh 1.600.000
2 LTX và một số người 559.000
4 chị Xuân Lộ Đức 5.000.000
5 chị Mừng 500.000
6 Nhóm Thiện Nguyện 2.041.000
11 Khách Hành Hương Tapao 3.230.000
15 bác Hải 4.000.000
16 cha Bề trên tv Martin 150.000
19 bác Trung 4.070.000
19 chị Thu Tân Mai 1.000.000
21 một số người 2.870.000
23 nhóm anh Minh - chị Tâm 3.100.000
26 chị Đồng - Tuyết - Siêng 1.000.000
29 một số người 820.000
Tổng thu 32.660.000
 
THÁNG 06/2012
4 CĐ LTX 900.000
6 bác Khiết - một số người 1.000.000
13 bà Nhân 1.000.000
15 cô Hương 3.550.000
19 một số người 615.000
27 một gia đình ở Đức 5.000.000
28 ân nhân - thân nhân 30.000.000
Tổng thu 42.065.000
 
THÁNG 07/2012
1 anh chị Thuỷ Tuấn 2.000.000
2 anhi chị người Mỹ 550.000
3 chị Hiền - chị Loan 2.690.000
8 CĐ LTX 1.600.000
10 một số người quen 3.900.000
24 chị Nguyên 1.000.000
25 bác Thoạ và ân nhân 1.100.000
26 bà con 4.750.000
31 ân nhân - bà con 20.000.000
Tổng thu 37.590.000
 
THÁNG 08/2012
1 CĐ LTX 800.000
2 chị Ánh và cô Thung 2728.000
3 chị Siêng 500.000
5 anh Đông 500.000
6 anh Linh - bà Tân 450.000
6 chị Thuỷ - chị Thảo 3400.000
7 1000 cuốn sách Kinh Mân Côi 3000.000
7 20 cuốn sách Thần đô 700.000
7 cô Thung 500.000
9 1 gia đình Đại Lộ - bà Sợi 2000.000
9 chị Tâm SG 2000.000
10 BTG Lộ Đức 500.000
10 bà Măng Ngọc Đồng 2000.000
11 mấy người Lộ Đức 700.000
11 bác Ngọc ND 1000.000
12 anh Linh 173.000
16 1 người Lộ Đức 200.000
17 chị Liên LD 2000.000
19 ông Khương 75.000
19 1 người 100.000
21 một số người Bảo Lộc 3.050.000
22 một số người Hà Nội 800.000
23 chị Thu Tân Mai 1.000.000
23 anh TâmTân Bắc 500.000
24 chị Kiều - Kích - Vân 1.800.000
24 chị Tuyết - chị Loan 2.500.000
Tổng thu 32.976.000
 
THÁNG 09/2012
1 bà Lai Lâm Đồng 300.000
1 bà Minh Thánh Tâm 500.000
1 1 chị Tam Hiệp - chị Đức 587.000
1 nhà bác Phinh Lộ Đức 400.000
1 Photo Huynh 580.000
1 một số người gần Đền thánh Martin 3.000.000
1 chị Tuyết Nghệ An 5.000.000
1 5 người Tân Bắc 4.000.000
1 chị Nhẫn  - chị Loan Thánh Tâm 200.000
1 anh Tâm Tân Mai 1.000.000
3 1 người 300.000
4 chị Hồng Liên 2.140.000
9 5 người Thánh Tâm 1.400.000
10 bà Măng 1.000.000
11 anh Đông 500.000
11 1 người Hà Nội 200.000
12 1 người 1.000.000
12 mẹ con bác Sợi Đại Lộ 5.300.000
12 LTX và chị Phương 740.000
15 bạn Thời 200.000
17 anh Linh 700.000
17 cô Thung 600.000
17 cha Thiên Lộ Đức 1.000.000
18 BAXH Lộ Đức 1.050.000
19 bà con ở Vinh 12.050.000
25 LTX Sài Gòn 4.420.000
27 Nhiều người 11.000.000
27 Nhóm Thiện nguyện 2.480.000
Tổng thu 61.647.000
 
THÁNG 10/2012
1 Nhóm Trẻ 1.000.000
1 chị Phương và chị Hiền 1.200.000
1 Nhóm Thiện nguyện 2.550.000
2 một người Lai Ổn 2.000.000
2 nhóm SV 1.500.000
2 anh Mấm 1.000.000
2 Sơn Tuyết Vinh 10.000.000
3 Nhóm Thiện nguyện BH 2.900.000
4 nhóm bác Hưng 500.000
4 1 người 2.000.000
5 gia đình Sơn Tuyết 20.000.000
5 anh Linh và HMC 500.000
6 Cd Phúc Lâm 2.150.000
7 Đa Minh TB 1.000.000
7 gia đình chị Hằng 5.000.000
7 Cd LTX đền thánh 5.280.000
9 Nhóm Trẻ 1.110.000
10 gia đình chị Hằng và anh Phát 2.500.000
11 bác Hưng và chị Nhàn 900.000
12 Nhóm MC Ba Chuông 500.000
14 1 Cha 500.000
14 cô Thung và chị Trâm 1.700.000
15 chị Xuân Tân Mai 1.000.000
15 chị Hảo và một số người 1.220.000
17 chị Lan 1.000.000
17 1 người Phước Tân 550.000
18 chị Thuỷ Tuấn 500.000
18 1 người Lộ Đức 40.000
20 chị Diệp 500.000
22 anh em ở Vinh 3.350.000
25 HD Biên Hoà 200.000
26 cô Thung 1.000.000
26 anh Hoàng 600.000
26 chị Ánh Hồng 2.000.000
27 HDGD Tân Phú 1.550.000
27 1 người 120.000
28 chị Tuyết và bác Hương 1.800.000
29 bác Kích 1.000.000
30 chị Hằng 2.000.000
31 HD ĐT 2.000.000
31 bác Tuyết 1.000.000
31 anh Linh 900.000
Tổng thu 88.120.000
 
THÁNG 11/2012
1 chị Khánh 50.000
1 anh Việt 1.000.000
1 Cd LTX 1.050.000
1 1 ân nhân 2.000.000
2 anh Mão 100.000
2 nhóm anh Minh 500.000
2 1 ân nhân 2.000.000
3 Lễ thánh Martin 8.021.000
5 1 gia đình Đại Lộ 3.000.000
6 Nhóm Trẻ 500.000
6 Nhóm Trẻ 1.530.000
8 chị Hằng 1.000.000
10 1 số người Hố Nai 5.450.000
11 gia đình chị Tuyết 15.000.000
12 LH Phú Thịnh 3.772.000
12 chị Tuyết 1.000.000
13 bà Vui 3.000.000
13 chị Thu 1.000.000
13 gx Bình Thuận - Q.8 800.000
14 1 bà Bắc Hoà 1.000.000
14 bà Thanh 500.000
14 1 số người Tân Mai 650.000
14 1 người 100.000
15 chị Hà 2.000.000
16 1 người Sặt 200.000
16 gd bà Sợi 4.550.000
17 chị Vy USA 4.000.000
18 anh Tuấn Thuỷ 1.000.000
18 bà Diễm Tân Bắc 1.500.000
19 chị Xuyến 1.000.000
19 anh Vọng 1.000.000
20 chị Nguyên 500.000
22 cô Thung 700.000
24 chị Loan 1.500.000
24 LH Long Thành 1.220.000
25 1 số thân nhân 9.920.000
26 LH Túc Trưng 1.320.000
27 2 người 400.000
28 bác Khiết 1.000.000
29 mẹ con bà cố cha Hùng 1.200.000
29 bà Thăng 200.000
29 chị Thu 7.450.000
30 chi Vân 200.000
30 3 bà 70.000
Tổng thu 93.953.000
 
 
THÁNG 12/2012
1 cô Thung 350.000
2 Nhóm thiện nguyện 1.850.000
2 anh Dũng 1.500.000
3 LTX 1.090.000
3 bà Liêng Bảo Lộc 1.000.000
3 3 bạn trẻ 200.000
4 ông Nhung USA 2.050.000
5 chị Hằng 1.000.000
6 bà Thăng 70.000
7 1 người 10.000.000
8 chị Huệ 100.000
8 CH Minh Sơn 10.000.000
10 Nhóm cộng tác 700.000
11 anh Tâm 300.000
14 Tỉnh Dòng - Cha Tổng quản lý 30.000.000
15 anh Huynh 1.090.000
17 chị Hiền 1.000.000
17 CTV Đà Lạt 1.555.000
17 bà Kích 500.000
17 1 người Nha Trang 2.700.000
17 bà Biệt 600.000
19 2 người Thánh Tâm 1.000.000
19 1 người 500.000
19 1 người Mỹ 1.000.000
20 chị Lụa 750.000
22 2 người 600.000
22 bà Diễm - bà Trinh 3.500.000
22 chị Loan 1.050.000
24 1 người 115.000
25 bà Thăng 685.000
26 HD Biên Hoà 600.000
27 3 người 330.000
29 1 người 1.250.000
30 2 người 250.000
31 anh Huynh 46.000
Tổng thu 79.331.000