Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.10.2019 / 559 / Với Mẹ
20.10.2019 Chúa Nhật 29 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 1     Tin Mừng: Lc 18,1-8   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.10.2019
/ 726 / Với Mẹ
19.10.2019 Thứ Bảy Thánh Gioan Brebeuf, Isaac Jogues   Tin Mừng: Lc 12,8-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.10.2019
/ 833 / Với Mẹ
18.10.2019 Thứ Sáu THÁNH LUCA, thánh sử   Tin Mừng: Lc 10,1-9   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2019
/ 890 / Với Mẹ
17.10.2019 Thứ Năm Thánh Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ   Tin Mừng: Lc 11,47-54   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2019
/ 776 / Với Mẹ
16.10.2019 Thứ Tư Thánh Margarita Alacoque, tn   Tin Mừng: Lc 11,42-46   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2019
/ 830 / Với Mẹ
15.10.2019 Thứ Ba Thánh Têrêsa Giêsu, tn-tsht   Tin Mừng: Lc 11,37-41   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2019
/ 678 / Với Mẹ
14.10.2019 Thứ Hai Tuần 28 TN   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2019
/ 767 / Với Mẹ
13.10.2019 Chúa Nhật 28 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 4   Tin Mừng: Lc 17,11-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2019
/ 768 / Với Mẹ
12.10.2019 Thứ Bảy Tuần 27 TN   Tin Mừng: Lc 11,27-28   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2019
/ 855 / Với Mẹ
11.10.2019 Thứ Sáu Thánh Gioan XXIII, gh   Tin Mừng: Lc 11,15-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2019
/ 720 / Với Mẹ
10.10.2019 Thứ Năm Tuần 27 TN   Tin Mừng: Lc 11,5-13   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2019
/ 723 / Với Mẹ
09.10.2019 Thứ Tư Thánh Đyônysiô và các bạn tử đạo   Tin Mừng: Lc 11,1-4   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2019
/ 1278 / Với Mẹ
8.10.2019 Thứ Ba Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Lc 10,38-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2019
/ 1275 / Với Mẹ
7.10.2019 Thứ Hai Đức Mẹ Mân Côi   Tin Mừng: Lc 1,26-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2019
/ 490 / Với Mẹ
06.10.2019 Chúa Nhật 27 TN - Năm C Thánh Brunô, lm   Tin Mừng: Lc 17,5-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.10.2019
/ 1327 / Với Mẹ
05.10.2019 Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 26 TN   Tin Mừng: Lc 10,17-24 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.10.2019
/ 403 / Với Mẹ
04.10.2019 Thứ Sáu Đầu Tháng Thánh Phanxicô Assisi - lễ nhớ   Tin Mừng: Lc 10,13-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.10.2019
/ 554 / Với Mẹ
03.10.2019 Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 26 TN   Tin Mừng: Lc 10,1-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các ...