Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.03.2019 / 508 / Với Mẹ
26.03.2019 Thứ Ba Tuần 3 MC   Tin Mừng: Mt 18,21-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.03.2019
/ 1362 / Với Mẹ
25.03.2019 Thứ Hai LỄ TRUYỀN TIN   Tin Mừng: Lc 1,26-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.03.2019
/ 723 / Với Mẹ
24.03.2019 Chúa Nhật 3 MC – Năm C Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Lc 13,1-9   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.03.2019
/ 838 / Với Mẹ
23.03.2019 Thứ Bảy Th. Turibiô, gm   Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.03.2019
/ 858 / Với Mẹ
22.03.2019 Thứ Sáu Tuần 2 MC   Tin Mừng: Mt 21,33-43.45-46   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.03.2019
/ 1018 / Với Mẹ
21.03.2019 Thứ Năm Tuần 2 MC   Tin Mừng: Lc 16,19-31   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.03.2019
/ 923 / Với Mẹ
20.03.2019 Thứ Tư Tuần 2 MC   Tin Mừng: Mt 20,17-28   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.03.2019
/ 957 / Với Mẹ
19.03.2019 Thứ Ba TH. GIUSE   Tin Mừng: Mt 1,1-18.21-24a   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.03.2019
/ 787 / Với Mẹ
18.03.2019 Thứ Hai Tuần 2 MC   Tin Mừng: Lc 6,36-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.03.2019
/ 914 / Với Mẹ
17.03.2019 Chúa Nhật 2 MC – Năm C Thánh vịnh tuần 2   Tin Mừng: Lc 9,28b-36   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.03.2019
/ 924 / Với Mẹ
  16.03.2019 Thứ Bảy Tuần 1 MC   Tin Mừng: Mt 5,43-48   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.03.2019
/ 1043 / Với Mẹ
15.03.2019 Thứ Sáu Tuần 1 MC   Tin Mừng: Mt 5,20-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.03.2019
/ 1033 / Với Mẹ
14.03.2019 Thứ Năm Tuần 1 MC   Tin Mừng: Mt 7,7-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.03.2019
/ 928 / Với Mẹ
13.03.2019 Thứ Tư Tuần 1 MC   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.03.2019
/ 1536 / Với Mẹ
12.03.2019 Thứ Ba Tuần 1 MC   Tin Mừng: Mt 6,7-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.03.2019
/ 1451 / Với Mẹ
11.03.2019 Thứ Hai Tuần 1 MC   Tin Mừng: Mt 25,31-46   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.03.2019
/ 726 / Với Mẹ
10.03.2019 Chúa Nhật 1 MC – Năm C Thánh vịnh tuần 1   Tin Mừng: Lc 4,1-13   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.03.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.03.2019
/ 1425 / Với Mẹ
09.03.2019 Thứ Bảy Th. Phanxica Rôma, nữ tu   Tin Mừng: Lc 5,27-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi ...