Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.07.2017 / 220 / Với Mẹ
21.07.2017 Thứ Sáu – Tuần 15 TN – Năm A th. Laurensô Brinđisi, lm-tsht   Tin Mừng: Mt12,1-8   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.07.2017
/ 556 / Với Mẹ
20.07.2017 Thứ Năm – Tuần 15 TN – Năm A th. Apôllinarê, gmtđ   Tin Mừng: Mt 11,28-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.07.2017
/ 706 / Với Mẹ
19.07.2017 Thứ Tư – Tuần 15 TN – Năm A   Tin Mừng: Mt11,25-27   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.07.2017
/ 750 / Với Mẹ
18.07.2017 Thứ Ba – Tuần 15 TN – Năm A   Tin Mừng: Mt11,20-24   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.07.2017
/ 743 / Với Mẹ
17.07.2017 Thứ Hai – Tuần 15 TN – Năm A   Tin Mừng: Mt 10,34 – 11,1   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.07.2017
/ 973 / Với Mẹ
16.07.2017 Chúa Nhật 15 TN – Năm A Tin Mừng: Mt13,1-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.07.2017
/ 738 / Với Mẹ
15.07.2017 Thứ Bảy – Tuần 14 TN – Năm A th. Bônaventura, gm-tsht   Tin Mừng: Mt10,24-33   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.07.2017
/ 913 / Với Mẹ
14.07.2017 Thứ Sáu – Tuần 14 TN – Năm A th. Camillô Lellis, lm   Tin Mừng: Mt10,16-23   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.07.2017
/ 1442 / Với Mẹ
13.07.2017 Thứ Năm – Tuần 14 TN – Năm A th. Henricô   Tin Mừng: Mt10,7-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.07.2017
/ 987 / Với Mẹ
12.07.2017                                        & ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.07.2017
/ 716 / Với Mẹ
11.07.2017 Thứ Ba – Tuần 14 TN – Năm A th. Benedictô, vp   Tin Mừng: Mt9,32-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.07.2017
/ 629 / Với Mẹ
10.07.2017 Thứ Hai – Tuần 14 TN – Năm A   Tin Mừng: Mt 9,18-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.07.2017
/ 557 / Với Mẹ
09.07.2017 Chúa Nhật 14 TN – Năm A thánh vịnh tuần 2   Tin Mừng: Mt11,25-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.07.2017
/ 1126 / Với Mẹ
08.07.2017 Thứ Bảy – Tuần 13 TN – Năm A   Tin Mừng: Mt9,14-17   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.07.2017
/ 1132 / Với Mẹ
07.07.2017 Thứ Sáu đầu tháng – Tuần 13 TN – Năm A   Tin Mừng: Mt9,9-13   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.07.2017
/ 429 / Với Mẹ
06.07.2017 Thứ Năm đầu tháng – Tuần 13 TN – Năm A th. Maria Gôretti, tn   Tin Mừng: Mt9,1-8   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.07.2017
/ 702 / Với Mẹ
05.07.2017 Thứ Tư – Tuần 13 TN – Năm A th. Antôn Maria Zacaria     Tin Mừng: Mt8,28-34   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.07.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.07.2017
/ 467 / Với Mẹ
04.07.2017 Thứ Ba – Tuần 13 TN – Năm A th. ...