Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.08.2017 / 686 / Với Mẹ
18.08.2017 Thứ Sáu – Tuần 19 TN – Năm A     Tin mừng: Mt 19,3-12   Tin mừng theo thánh Matthêu.   Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.08.2017
/ 1285 / Với Mẹ
17.08.2017 Thứ Năm – Tuần 19 TN – Năm A     Tin mừng: Mt 18,21–  19,1   Tin mừng theo thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.08.2017
/ 854 / Với Mẹ
16.08.2017 Thứ Tư – Tuần 19 TN – Năm A Th. Stêphanô Hungari     Tin mừng: Mt 18,15-20 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.08.2017
/ 1029 / Với Mẹ
15.08.2017 Thứ Ba – Tuần 19 TN – Năm A MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI     Tin mừng: Lc 1,39-56   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.08.2017
/ 918 / Với Mẹ
  14.08.2017 Thứ Hai – Tuần 19 TN – Năm A Th. Maximilianô, lmtđ - lễ nhớ     Tin mừng: Mt 17,22-27   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.08.2017
/ 840 / Với Mẹ
13.08.2017 Chúa Nhật 19 TN - Năm A Thánh vịnh tuần 3     Tin mừng: Mt 14,22-33   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.08.2017
/ 1363 / Với Mẹ
12.08.2017 Thứ Bảy – Tuần 18 TN – Năm A Th. Joanna Phanxica, nữ tu     Tin mừng: Mt 17,14-20   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.08.2017
/ 1438 / Với Mẹ
11.08.2017 Thứ Sáu – Tuần 18 TN – Năm A Th. Clara, trinh nữ     Tin mừng: Mt 16,24-28   Tin mừng theo thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.08.2017
/ 681 / Với Mẹ
10.08.2017 Thứ Năm – Tuần 18 TN – Năm A Th. LAURENSÔ, phó tế tử đạo     Tin mừng: Ga 12,24-26   Tin mừng theo thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.08.2017
/ 784 / Với Mẹ
09.08.2017 Thứ Tư – Tuần 18 TN – Năm A Th. Têrexa Benedicta     Tin mừng: Mt 15,21-28   Tin mừng theo thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.08.2017
/ 544 / Với Mẹ
08.08.2017 Thứ Ba – Tuần 18 TN – Năm A Th. Đa Minh     Tin mừng: Mt 14,22-36   Tin mừng theo thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.08.2017
/ 1381 / Với Mẹ
07.08.2017 Thứ Hai – Tuần 18 TN – Năm A Th. Xistô II, gh     Tin mừng: Mt 14,13-21   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.08.2017
/ 691 / Với Mẹ
06.08.2017 Chúa Nhật 18 TN - Năm A CHÚA HIỂN DUNG     Tin mừng: Mt 17,1-9   Tin mừng theo thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.08.2017
/ 779 / Với Mẹ
05.08.2017 Thứ Bảy đầu tháng – Tuần 17 TN – Năm A Cung hiến thánh đường Đức Maria     Tin mừng: Mt 14,1-12 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.08.2017
/ 893 / Với Mẹ
04.08.2017 Thứ Sáu đầu tháng – Tuần 17 TN – Năm A Gioan Maria Vianê, lm - lễ nhớ     Tin mừng: Mt 13,54-58 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.08.2017
/ 930 / Với Mẹ
03.08.2017 Thứ Năm đầu tháng – Tuần 17 TN – Năm A     Tin mừng: Mt 13,47-53   Tin mừng theo thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.08.2017
/ 836 / Với Mẹ
02.08.2017 Thứ Tư – Tuần 17 TN – Năm A Th.Êusêbiô và Phêrô Julianô     Tin mừng: Mt 13,44-46 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.08.2017
/ 880 / Với Mẹ
01.08.2017                                        & ...