Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.07.2018 / 512 / Với Mẹ
22.07.2018 Chúa Nhật 16 TN – Năm B Tin Mừng: Mc 6,30-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.07.2018
/ 655 / Với Mẹ
Thứ Bảy, 21.07.2018 Tin Mừng: Mt 12,14-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.07.2018
/ 814 / Với Mẹ
Thứ Sáu, 20.07.2018                       Tin Mừng: Mt 12,1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.07.2018
/ 859 / Với Mẹ
Thứ Năm, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.07.2018
/ 734 / Với Mẹ
Thứ Tư, 18.07.2018        Tin Mừng: Mt 11,25-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.07.2018
/ 829 / Với Mẹ
Thứ Ba, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.07.2018
/ 734 / Với Mẹ
Thứ Hai, 16.07.2018                                     Tin Mừng: Mt ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.07.2018
/ 838 / Với Mẹ
15.07.2018 Chúa Nhật 15 TN – Năm B                                    Tin ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.07.2018
/ 824 / Với Mẹ
Thứ Bảy,14.07.2018 Tin Mừng: Mt 10,24-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.07.2018
/ 921 / Với Mẹ
Thứ Sáu, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.07.2018
/ 794 / Với Mẹ
Thứ Năm, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.07.2018
/ 825 / Với Mẹ
Thứ Tư, 11.07.2018                                      Tin Mừng: Mt 10,1-7 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.07.2018
/ 1408 / Với Mẹ
Thứ Hai, 09.07.2018 Tin Mừng: Mt 9,18-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.07.2018
/ 624 / Với Mẹ
08.07.2018 Chúa Nhật 14 TN – Năm B Thánh vịnh tuần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.07.2018
/ 1256 / Với Mẹ
Thứ Bảy Đầu Tháng, 07.07.2018                                                  Tin Mừng: Mt 9,14-17 Tin Mừng Chúa Giêsu ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.07.2018
/ 477 / Với Mẹ
Thứ Sáu Đầu Tháng, 06.07.2018 Tin Mừng: Mt 9,9-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.07.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.07.2018
/ 761 / Với Mẹ
Thứ Năm Đầu ...