Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.05.2019 / 1102 / Với Mẹ
20.05.2019 Thứ Hai Thánh Bênađinô Siêna, lm     Tin Mừng: Ga 14,21-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.05.2019
/ 576 / Với Mẹ
19.05.2019 Chúa Nhật 5 PS – Năm C Thánh vịnh tuần 1     Tin Mừng: Ga 13,31-33a.34-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.05.2019
/ 1333 / Với Mẹ
18.05.2019 Thứ Bảy Thánh Gioan I, giáo hoàng – tử đạo              Tin Mừng: Ga 14,7-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.05.2019
/ 560 / Với Mẹ
17.05.2019 Thứ Sáu Tuần 4 PS     Tin Mừng: Ga 14,1-6   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.05.2019
/ 710 / Với Mẹ
16.05.2019 Thứ Năm Tuần 4 PS     Tin Mừng: Ga 13,16-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.05.2019
/ 786 / Với Mẹ
15.05.2019 Thứ Tư Tuần 4 PS     Tin Mừng: Ga 12,44-50   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.05.2019
/ 862 / Với Mẹ
14.05.2019 Thứ Ba Thánh MÁTTHIA, tông đồ - lễ kính     Tin Mừng: Ga 15,9-17   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.05.2019
/ 955 / Với Mẹ
13.05.2019 Thứ Hai Tuần 4 PS     Tin Mừng: Ga 10,1-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.05.2019
/ 827 / Với Mẹ
12.05.2019 Chúa Nhật 4 PS – Năm C Thánh vịnh tuần 4     Tin Mừng: Ga 10,27-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.05.2019
/ 903 / Với Mẹ
11.05.2019 Thứ Bảy Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,60-69   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.05.2019
/ 1043 / Với Mẹ
10.05.2019 Thứ Sáu Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,52-59   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.05.2019
/ 1431 / Với Mẹ
09.05.2019 Thứ Năm Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,44-51   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.05.2019
/ 1087 / Với Mẹ
08.05.2019 Thứ Tư Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,35-40   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.05.2019
/ 1146 / Với Mẹ
07.05.2019 Thứ Ba Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,30-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.05.2019
/ 1015 / Với Mẹ
06.05.2019 Thứ Hai Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,22-29   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.05.2019
/ 880 / Với Mẹ
05.05.2019 Chúa Nhật 3 PS – Năm C Thánh vịnh tuần 3     Tin Mừng: Ga 21,1-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.05.2019
/ 1450 / Với Mẹ
04.05.2019 Thứ Bảy đầu tháng Tuần 2 PS     Tin Mừng: Ga 6,16-21   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.05.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.05.2019
/ 1598 / Với Mẹ
03.05.2019 Thứ Sáu đầu tháng Thánh PHILIPHÊ và GIACÔBÊ, tông đồ     Tin Mừng: Ga 14,6-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...