Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.09.2017 / 582 / Với Mẹ
22.09.2017 Thứ Sáu –  Tuần 24 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 8,1-3     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.09.2017
/ 1239 / Với Mẹ
21.09.2017 Thứ Năm –  Tuần 24 TN – Năm A Th. Mátthêu, tông đồ - lễ kính                       Tin mừng: Mt 9,9-13 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.09.2017
/ 878 / Với Mẹ
20.09.2017 Thứ Tư –  Tuần 24 TN – Năm A Th. Anre Kim Têgon, tử đạo                           Tin mừng: Lc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.09.2017
/ 969 / Với Mẹ
19.09.2017 Thứ Ba –  Tuần 24 TN – Năm A Th. Januariô, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.09.2017
/ 877 / Với Mẹ
18.09.2017 Thứ Hai –  Tuần 24 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 7,1-10     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.09.2017
/ 729 / Với Mẹ
17.09.2017 Chúa Nhật 24 – Năm A Thánh vịnh tuần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.09.2017
/ 1440 / Với Mẹ
16.09.2017 Thứ Bảy –  Tuần 23 TN – Năm A Th. Cornêliô, gh - lễ nhớ                            ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.09.2017
/ 1357 / Với Mẹ
15.09.2017 Thứ Sáu –  Tuần 23 TN – Năm A Đức Mẹ Sầu Bi - lễ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.09.2017
/ 708 / Với Mẹ
14.09.2017 Thứ Năm –  Tuần 23 TN – Năm A Suy tôn Thánh Giá - lễ kính                           Tin mừng: Ga ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.09.2017
/ 730 / Với Mẹ
13.09.2017 Thứ Tư –  Tuần 23 TN – Năm A Th. Gioan Kim Khẩu, gmtsht                          Tin mừng: Lc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.09.2017
/ 551 / Với Mẹ
12.09.2017 Thứ Ba –  Tuần 23 TN – Năm A Thánh danh Mẹ Maria     Tin mừng: Lc 6,12-19   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.09.2017
/ 849 / Với Mẹ
11.09.2017 Thứ Hai –  Tuần 23 TN – Năm A   Tin mừng: Lc 6,6-11     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.09.2017
/ 701 / Với Mẹ
10.09.2017 Chúa Nhật 23 TN – Năm A Thánh vịnh tuần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.09.2017
/ 851 / Với Mẹ
09.09.2017 Thứ Bảy –  Tuần 22 TN –  Năm Av Th. Phêrô Claver, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.09.2017
/ 853 / Với Mẹ
08.09.2017 Thứ Sáu –  Tuần 22 TN –  Năm A Sinh Nhật Đức Mẹ - lễ kính                            Tin mừng: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.09.2017
/ 892 / Với Mẹ
07.09.2017 Thứ Năm –  Tuần 22 TN –  Năm A                  Tin mừng: Lc 5,1-11     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.09.2017
/ 827 / Với Mẹ
06.09.2017 Thứ Tư  – Tuần 22 TN –  Năm A                     Tin mừng: Lc 4,38-44     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh L ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.09.2017
/ 920 / Với Mẹ
05.09.2017 Thứ Ba –  Tuần 22 TN –  Năm A     Tin mừng: Lc 4,31-37     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...