Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.05.2017 / 242 / Với Mẹ
Thứ Ba, 30.05.2017 - Tuần 7 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17,1-11a).   Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.05.2017
/ 446 / Với Mẹ
Thứ Hai, 29.05.2017 - Tuần 7 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16, 29-33).   Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.05.2017
/ 433 / Với Mẹ
Chúa Nhật 7, 28.05.2017 - Chúa Thăng Thiên - Tuần 7 PS Năm A   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28,16-20).   Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.05.2017
/ 505 / Với Mẹ
Thứ Bảy, 27.05.2017 - Thánh Augustinô Catuariô   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16, 23b-28).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.05.2017
/ 751 / Với Mẹ
Thứ Sáu, 26.05.2017 - Thánh Philíphê Nêri, linh mục   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,20-23a).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.05.2017
/ 869 / Với Mẹ
Thứ Năm, 25.05.2017 – Lễ Thăng Thiên - Thánh Bêđa, linh mục - tiến sĩ hội thánh   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,16-20). Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.05.2017
/ 633 / Với Mẹ
Thứ Năm, 25.05.2017 – Lễ Thăng Thiên - Thánh Bêđa, linh mục - tiến sĩ hội thánh   Ga 16,16-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20).   Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.05.2017
/ 748 / Với Mẹ
Thứ Tư, 24.05.2017 - Tuần 6 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,12-15).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.05.2017
/ 835 / Với Mẹ
Thứ Ba, 23.05.2017 - Tuần 6 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,5-11).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.05.2017
/ 754 / Với Mẹ
Thứ Hai, 22.05.2017 - Thánh Rita Cascia, Nt   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,26 – 16,4a).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.05.2017
/ 864 / Với Mẹ
Chúa Nhật, 21.05.2017 - Tuần 6 Phục Sinh Năm A   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,15-21).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.05.2017
/ 796 / Với Mẹ
Thứ Bảy, 20.05.2017 - Thánh Bênađinô Siêna, Lm   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,18-21).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.05.2017
/ 889 / Với Mẹ
Thứ Sáu, 19.05.2017 - Tuần 5 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,12-17).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.05.2017
/ 859 / Với Mẹ
Thứ Năm, 18.05.2017 - Thánh Gioan I, giáo hoàng tử đạo   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,9-11).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.05.2017
/ 819 / Với Mẹ
Thứ Tư, 17.05.2017 - Tuần 5 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,1-8).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.05.2017
/ 1417 / Với Mẹ
Thứ Ba, 16.05.2017 ­- Tuần 5 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,27-31a).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.05.2017
/ 1390 / Với Mẹ
Thứ Hai, 15.05.2017 - Tuần 5 PS   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,21-26).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.05.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.05.2017
/ 651 / Với Mẹ
Chúa Nhật 5 – PS A, 14.05.2017 - Thánh vịnh tuần 1   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,1-12).   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà ...