Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.11.2017 / 670 / Với Mẹ
19.11.2017 Chúa Nhật 33 TN A                         Tin Mừng: Mt 25,14-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.11.2017
/ 772 / Với Mẹ
18.11.2017 Thứ Bảy – Tuần 32 TN Cung hiến tđ thánh Phêrô và Phaolô           Tin Mừng: Lc 18,1-8   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.11.2017
/ 859 / Với Mẹ
17.11.2017 Thứ Sáu – Tuần 32 TN Th. Êlisabet ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.11.2017
/ 860 / Với Mẹ
16.11.2017 Thứ Năm – Tuần 32 TN Th. Margarita Scotland, tn                           Tin Mừng: Lc 17,20-25 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.11.2017
/ 848 / Với Mẹ
15.11.2017 Thứ Tư – Tuần 32 TN Th. Alberto Cả, gm-tsht                               Tin Mừng: Lc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.11.2017
/ 952 / Với Mẹ
14.11.2017 Thứ Ba – Tuần 32 TN   Tin Mừng: Lc 17,7-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.11.2017
/ 790 / Với Mẹ
13.11.2017 Thứ Hai Tin Mừng: Lc 17,1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.11.2017
/ 892 / Với Mẹ
12.11.2017 Chúa Nhật 32 TN ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.11.2017
/ 848 / Với Mẹ
11.11.2017 Thứ Bảy – Tuần 31 TN Th. Martino, gm                                           Tin Mừng: Lc 16,9-15 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.11.2017
/ 985 / Với Mẹ
10.11.2017 Thứ Sáu – Tuần 31 TN Th. Lêô Cả, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.11.2017
/ 827 / Với Mẹ
09.11.2017 Thứ Năm – Tuần 31 TN Cung hiến tđ Laterano, lễ kính Tin Mừng: Ga 2,13-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.11.2017
/ 882 / Với Mẹ
08.11.2017 Thứ Tư – Tuần 31 TN Tin Mừng: Lc 14,25-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.11.2017
/ 1497 / Với Mẹ
07.11.2017 Thứ Ba – Tuần 31 TN Tin Mừng: Lc 14,15-24   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.11.2017
/ 1455 / Với Mẹ
Thứ Hai, 06.11.2017 Tin Mừng: Lc 14,12-14 Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.11.2017
/ 706 / Với Mẹ
05.11.2017 Chúa Nhật 31 TN A Tin Mừng: Mt 23,1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.11.2017
/ 1359 / Với Mẹ
04.11.2017 Thứ Bảy đầu tháng Th. Carôlô Bôrômêô, gm                             Tin Mừng: Lc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.11.2017
/ 596 / Với Mẹ
  03.11.2017 Thứ Sáu đầu tháng Th. Martinô de Porres, ts Tin Mừng: Lc 14,1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.11.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.11.2017
/ 715 / Với Mẹ
02.11.2017 Thứ Năm đầu tháng LỄ CÁC ĐẲNG LINH ...