Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.07.2019 / 521 / Với Mẹ
20.07.2019 Thứ Bảy Thánh Apôllinarê, gm-tđ     Tin Mừng: Mt 12,14-21     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.07.2019
/ 752 / Với Mẹ
19.07.2019 Thứ Sáu Tuần 15 TN     Tin Mừng: Mt 12,1-8     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.07.2019
/ 1237 / Với Mẹ
18.07.2019 Thứ Năm Tuần 15 TN     Tin Mừng: Mt 11,28-30     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.07.2019
/ 843 / Với Mẹ
17.07.2019 Thứ Tư Tuần 15 TN     Tin Mừng: Mt 11,25-27     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.07.2019
/ 939 / Với Mẹ
16.07.2019 Thứ Ba Đức Mẹ núi Carmêlô     Tin Mừng: Mt 11,20-24     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.07.2019
/ 813 / Với Mẹ
  15.07.2019 Thứ Hai Thánh Bônaventura, gm-tsht     Tin Mừng: Mt 10,34 – 11,1     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.07.2019
/ 765 / Với Mẹ
14.07.2019 Chúa Nhật 15 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 3     Tin Mừng: Lc 10,25-37     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.07.2019
/ 1320 / Với Mẹ
13.07.2019 Thứ Bảy Thánh Henricô     Tin Mừng: Mt 10,24-33     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.07.2019
/ 1386 / Với Mẹ
12.07.2019 Thứ Sáu Tuần 14 TN     Tin Mừng: Mt 10,16-23     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.07.2019
/ 734 / Với Mẹ
11.07.2019 Thứ Năm Thánh Bênêdictô, vp     Tin Mừng: Mt 10,7-15     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.07.2019
/ 660 / Với Mẹ
10.07.2019 Thứ Tư Tuần 14 TN     Tin Mừng: Mt 10,1-7     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.07.2019
/ 478 / Với Mẹ
09.07.2019 Thứ Ba Thánh Augustinô Zhao Rong, lmtđ     Tin Mừng: Mt 9,32-38     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.07.2019
/ 1420 / Với Mẹ
08.07.2019 Thứ Hai Tuần 14 TN     Tin Mừng: Mt 9,18-26     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.07.2019
/ 671 / Với Mẹ
07.07.2019 Chúa Nhật 14 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 2     Tin Mừng: Lc 10,1-12.17-20     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.07.2019
/ 823 / Với Mẹ
06.07.2019 Thứ Bảy đầu tháng Thánh Maria Gôretti, tntđ     Tin Mừng: Mt 9,14-17     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.07.2019
/ 816 / Với Mẹ
05.07.2019 Thứ Sáu Thánh Antôn Maria Zacaria, lm     Tin Mừng: Mt 9,9-13     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.07.2019
/ 888 / Với Mẹ
04.07.2019 Thứ Năm đầu tháng Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha     Tin Mừng: Mt 9,1-8     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.07.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.07.2019
/ 788 / Với Mẹ
03.07.2019 Thứ Tư Thánh Tôma, tông đồ - lễ kính     Tin Mừng: Ga 20,24-29     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi ...