Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.01.2019 / 1285 / Với Mẹ
18.01.2019 Thứ Sáu – Tuần 1 TN     Tin Mừng: Mc 2,1-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.01.2019
/ 703 / Với Mẹ
17.01.2019 Thứ Năm – Tuần 1 TN Th. Antôn, viện phụ     Tin Mừng: Mc 1,40-45   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.01.2019
/ 687 / Với Mẹ
16.01.2019 Thứ Tư – Tuần 1 TN     Tin Mừng: Mc 1,29-39   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.01.2019
/ 545 / Với Mẹ
15.01.2019 Thứ Ba – Tuần 1 TN     Tin Mừng: Mc 1,21-28   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.01.2019
/ 1368 / Với Mẹ
14.01.2019 Thứ Hai – Tuần 1 TN Thánh vịnh tuần 1     Tin Mừng: Mc 1,14-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.01.2019
/ 825 / Với Mẹ
13.01.2019 Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa     Tin Mừng: Lc 3,15-16.21-22   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.01.2019
/ 798 / Với Mẹ
12.01.2019 Thứ Bảy  – Mùa GS     Tin Mừng: Ga 3,22-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.01.2019
/ 885 / Với Mẹ
11.01.2019 Thứ Sáu  – Mùa GS     Tin Mừng: Lc 5,12-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.01.2019
/ 944 / Với Mẹ
10.01.2019 Thứ Năm  – Mùa GS     Tin Mừng: Lc 4,14-22a   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.01.2019
/ 842 / Với Mẹ
09.01.2019 Thứ Tư  – Mùa GS     Tin Mừng: Mc 6,45-52   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi năm ngàn người đã được ăn no, Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.01.2019
/ 968 / Với Mẹ
08.01.2019 Thứ Ba  – Mùa GS     Tin Mừng: Mc 6,34-44   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.01.2019
/ 782 / Với Mẹ
07.01.2019 Thứ Hai  – Mùa GS Thánh vịnh tuần 2     Tin Mừng: Mt 4,12-17.23-25   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.01.2019
/ 973 / Với Mẹ
06.01.2019 Chúa Nhật Hiển Linh Mùa Giáng Sinh – Năm C     Tin Mừng: Mt 2,1-11   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.01.2019
/ 936 / Với Mẹ
05.01.2019 Thứ Bảy – Mùa GS Th. Gioan Neumann, gm     Tin Mừng: Ga 1,43-51   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.01.2019
/ 1068 / Với Mẹ
04.01.2019 Thứ Sáu – Mùa GS     Tin Mừng: Ga 1,35-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.01.2019
/ 910 / Với Mẹ
P03.01.2019 Thứ Năm – Mùa GS Thánh danh Chúa Giêsu     Tin Mừng: Ga 1,29-34 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.01.2019
/ 954 / Với Mẹ
02.01.2019 Thứ Tư – Mùa GS Th. Basiliô và th. Grêgôriô, gmtsht     Tin Mừng: Ga 1,19-28   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.01.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.01.2019
/ 1581 / Với Mẹ
01.01.2019 Thứ Ba – Mùa GS Mẹ Thiên Chúa - lễ trọng     Tin Mừng: Lc 2,16-21   ...