07/10/2016
1264
Chương trình NGÀY LẦN CHUỖI MÂN CÔI được diễn ra trên phạm vi toàn thế giới cũng như trong tất cả các đơn vị thuộc GIA ĐÌNH ĐA MINH VIỆT NAM.
 
Riêng, trong ngày 07.10.2016 này, Linh mục Đặc trách Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam có ba buổi truyền trực  tiếp.
Dưới đây là chương trình truyền trực tiếp buổi thứ hai từ Nhà Thờ Đa Minh - Ba Chuông (Phú Nhuận - Sài Gòn):