26/10/2016
1316
Linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP., Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam, và đồng thời cũng là Đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam tiếp tục hành trình rao giảng Kinh Mân Côi. Từ ngày 25 - 28.10.2016, Linh mục Đặc trách rao giảng Kinh Mân Côi tại giáo phận Nha Trang.

Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho công việc rao giảng được sinh nhiều hoa quả thiêng liêng, đẹp lòng Thiên Chúa, vui lòng Đức Mẹ và sinh ích lợi cho các linh hồn.

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

B