21/04/2018
613
Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc hạt Sơn Tây - Giáo phận Hưng Hóa đã tập họp về giáo xứ Hạ Hiệp trong hai ngày 16 và 17.04.2018 để tham gia khóa tập huấn kỹ năng điều hành Hội Mân Côi.

Linh mục Tổng đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam hướng dẫn khóa học. Nội dung khóa học bao gồm các vấn đề liên quan đến: 1/ Hội Mân Côi, 2/ Cơ cấu Ban Điều Hành Hội Mân Côi, 3/ Sinh hoạt chung của Hội Mân Côi, 4/ Tổ chức giờ cầu nguyện trong Hội Mân Côi, 5/ Vai trò và phẩm giá của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đối với số phận loài người, 6/ Tìm hiểu giá trị của Kinh Mân Côi.

Tham gia khóa học gồm tất cả các thành viên trong ban Điều hành của các Hội Mân Côi thuộc 10 giáo xứ trong hạt Tây Sơn. Xin nói thêm là hiện tại, giáo hạt này có 1383 hội viên. Trong khóa học này, các đại biểu đã bầu ra Ban Điều Hành Hội Mân Côi của hạt Tây Sơn, gồm bốn người.

Tạ ơn Chúa, khóa học đã kết thúc tốt đẹp.