15/05/2018
771
Giáo phận Vinh: ngày 30.04.2018, theo tinh thần chung của Hội Mân Côi và trong bầu khí của Tháng Hoa, cha đặc trách và BĐH Hội Mân Côi giáo phận Vinh đã tổ chức một ngày tập huấn cho Ban Điều Hành Hội Mân Côi. Hội Mân Côi của mỗi giáo xứ có hai người đại diện tham gia ngày tập huấn. 240 người đã tập trung về giáo xứ Bố Sơn từ khắp nơi trong giáo phận Vinh.

Buổi sang, chương trình do cha Tổng đặc trách FX. Trần Kim Ngọc, OP. phụ trách. Buổi chiều, cha đặc trách HMC giáo phận trao đổi với các tham dự viên. Cuối cùng là thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh chủ tế, đồng tế có một số cha.

Kết thúc ngày tập huấn, các tham dự viên ra về với trong hy vọng và bình an.
Hình ảnh: BĐH HMC giáo phận Vinh