31/08/2018
2916
Thư Tháng 09.2018

Quý Hội viên và thân hữu trong Hội Mân Côi thân mến,

Trong tháng 9.2018 này có hai ngày lễ về Đức Mẹ: ngày 8.9 là lễ sinh nhật Đức Mẹ, và ngày 15.9 là lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hướng tới lễ sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta sẽ làm tuần bảy ngày, bắt đầu từ ngày 1.9; hướng tới lễ Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta sẽ làm tuần 3 ngày, bắt đầu từ ngày 12.9.

Chúng ta thực hiện hai tuần kính Đức Mẹ là nhằm mục đích tôn sùng Đức Mẹ, đồng thời cầu nguyện cho Giáo Hội và quê hương thân yêu của chúng ta; hơn nữa, là để chuẩn bị tinh thần bước vào Tháng 10 – Tháng Mân Côi.

Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện.

Tu viện thánh Martin, ngày 31.08.2018

Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.