11/05/2018
540
Theo tinh thần của cha đặc trách Hội đoàn và Giới cùng cha chủ tịch UBMVGD giáo phận Hưng Hoá, cha đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam đã thực hiện một chuyến tập huấn cho Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc giáo phận Hưng Hoá từ ngày 16 - 27.04.2018.

Khoá tập huấn nhằm giúp anh chị em trong Ban Điều Hành Hội Mân Côi biết được giá trị, ơn ích sức mạnh của Kinh Mân Côi; phẩm giá và vai trò của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đối với số phận loài người; những khía cạnh liên quan đến Hội Mân Côi; cách tổ chức điều hành Hội Mân Côi; cách tổ chức giờ cầu nguyện trong Hội Mân Côi...

Khoá tập huấn 1 cho Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc hạt Sơn Tây. Hiện diện trong khoá tập huấn gồm hơn 34 anh chị em trong Ban Điều Hành Hội Mân Côi của các giáo xứ trong hạt Sơn Tây. Khoá học kéo dài trong hai ngày 16-17.04.2018 tại giáo xứ Hạ Hiệp. Trong khoá học, anh chị em đã bầu ra Ban Điều Hành Hội Mân Côi của giáo hạt gồm 4 người.

Các học viên - thành viên trong Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc hạt Sơn Tây

Khoá tập huấn 2 cho Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc hạt Tây Nam Phú Thọ. Hiện diện trong khoá tập huấn gồm hơn 30 anh chị em trong Ban Điều Hành Hội Mân Côi của các giáo xứ trong hạt. Khoá học kéo dài trong hai ngày 19-20.04.2018 tại giáo xứ Hoàng Xá. Trong khoá học, anh chị em đã bầu ra Ban Điều Hành Hội Mân Côi của giáo hạt gồm 4 người.


Các tham dự viên khoá tập huận thuộc giáo hạt Tây Nam Phú Thọ

Khoá tập huấn 3 cho Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc hạt Tây Bắc Phú Thọ. Hiện diện trong khoá tập huấn gồm hơn 50 anh chị em trong Ban Điều Hành Hội Mân Côi của các giáo xứ trong hạt. Khoá học kéo dài trong hai ngày 22-23.04.2018 tại giáo xứ Ngô Xá. Trong khoá học, anh chị em đã bầu ra Ban Điều Hành Hội Mân Côi của giáo hạt gồm 4 người.


Các tham dự viên khoá tập huận thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ

Khoá tập huấn 4 cho Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc hạt Đông Nam Phú Thọ. Hiện diện trong khoá tập huấn gồm hơn 50 anh chị em trong Ban Điều Hành Hội Mân Côi của các giáo xứ trong hạt. Khoá học kéo dài trong hai ngày 25-26.04.2018 tại giáo xứ Trù Mật. Trong khoá học, anh chị em đã bầu ra Ban Điều Hành Hội Mân Côi của giáo hạt gồm 4 người.Các thành viên thuộc trong Ban Điều Hành Hội Mân Côi của các giáo xứ trong giáo hạt Đông Nam Phú Thọ

Cuối cùng, ngày 27.04.2018, Ban Điều Hành thuộc các giáo hạt trong giáo phận Hưng Hoá đã tề tụi về hội trường giáo xứ Trù Mật để tham dự Hội Nghị. Trong Hội Nghị này, các đại biểu đã bầu ra Ban Điều Hành Hội Mân Côi cấp giáo phận.

Các đại biểu Hội Nghị bầu BĐH cấp giáo phận


Ban Điều Hành Hội Mân Côi giáo phận Hưng Hoá
Thông tin và hình ảnh: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.