10/02/2018
463
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ
Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà
Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996
 
Câu Hỏi 4: Linh Mục Đóng Vai Trò Gì Trong Thánh Lễ?
 
* Giám mục hoặc linh mục chủ tọa Thánh Lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người. Điều đó quả quyết rằng, lúc những người đã chịu phép Rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa Kitô qui tụ và phán dạy họ, chính Người ban Mình của Người và xây dựng Giáo Hội.
 
Nếu có nhiều linh mục đồng tế, thì chỉ có một vị chủ tế từ đầu đến cuối Thánh Lễ. Vị chủ tế đó biểu tượng cho sự hiện diện của chính Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người.
 
* Khi đọc những lời nguyện, linh mục chủ tế luôn nhân danh cộng đoàn (sẽ đề cập chi tiết hơn ở những câu hỏi sau).
 
(Linh mục Giuse Vũ Thái Hoà, 40 Câu hỏi về Thánh Lễ, 1996; conggiao.org)