01/06/2015
1802
* Quý vị có thể tự quy tụ một số người (5, 10, 15 hoặc 20 người, hoặc nhiều người hơn) để thành lập một Nhóm Mân Côi. Những người này có thể là anh em trong một nhà, anh em trong họ hàng; những người ở cùng khu phố, cùng một xóm, cùng một hội đoàn, cùng làm việc với nhau, cùng học tập với nhau...

* Người nào quy tụ một số người thành một Nhóm Mân Côi thì người ấy sẽ trở thành điều phối viên. Điều phối viên sẽ mời những người muốn tham gia Nhóm Mân Côi họp mặt lại với nhau để bầu ra một người làm nhóm trưởng.

* Nếu điều kiện không họp mặt được, do khoảng cách địa lý hay vì lý do nào khác, thì điều phối viên được coi như là nhóm trưởng. Điều phối viên sẽ điều động việc lần hạt Mân Côi trong Nhóm do mình thành lập.

* Nhóm trưởng sẽ lập danh sách theo mẫu sau đây:

Danh sách Nhóm Mân Côi

Số thứ tự Tên thánh Họ và tên gọi
1    
2    
3    
4    
...    

Nhóm trưởng (Riêng nhóm trưởng ghi đầy đủ tên, địa chỉ và số điện thoại):
Họ tên (đầy đủ): ........................................................
Địa chỉ (để tiện liên lạc):..............................................
Số điện thoại (nếu có):................................................

* Nhóm trưởng, sau khi lập xong danh sách, sẽ gửi danh sách tới Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh (Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.), Tu Viện Thánh Martin, số 1/4 Kp.10 – Tân Biên – Biên Hoà – Đồng Nai; hoặc qua email:  kinhmancoi.net@gmail.com; đt: 0988560042.

Cách Tổ chức Nhóm Mân Côi

Nhóm Mân Côi quy tụ từ 5 đến 20 người.

* Nhóm 5 người sẽ đọc 5 chục (5 Mầu Nhiệm), mỗi người một chục, sao cho mỗi ngày 5 người hoàn thành 5 Mầu Nhiệm của một Mùa.

* Nhóm 10 người sẽ đọc 10 chục (10 Mầu Nhiệm), mỗi người một chục, sao cho mỗi ngày 10 người hoàn thành 10 Mầu Nhiệm của hai Mùa.

* Nhóm 15 người sẽ đọc 15 chục (15 Mầu Nhiệm), mỗi người đọc một chục, sao cho mỗi ngày 15 người hoàn thành 15 Mầu Nhiệm của ba Mùa.

* Nhóm 20 người sẽ đọc 20 Mầu Nhiệm, mỗi người một chục, sao cho mỗi ngày 20 hoàn thành 20 Mầu Nhiệm của bốn Mùa. 
114.864864865135.135135135250