06/08/2015
1824
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Sáng
 

Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


Năm Sự Sáng - Ngắm Tắt