11/08/2015
2624
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Năm Sự Thương - Ngắm Tắt