12/08/2015
1863
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Thương
 

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Năm Sự Thương - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250