04/08/2015
2022
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Năm Sự Vui - Ngắm Tắt