20/08/2015
4460
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Mừng
 

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
Năm Sự Mừng - Ngắm Tắt