10/08/2015
4442
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Sáng

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Năm Sự Sáng - Ngắm Tắt