05/08/2015
2473
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Vui
 

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.




Năm Sự Vui - Ngắm Tắt