Chúa Nhật / 1984
Thứ Bảy / 1657
Thứ Sáu / 1774
Thứ Năm / 2033
Thứ Tư / 1739
Thứ Ba / 1742
Thứ Hai / 2109