Cách Lần Hạt Mân Côi
Cách Lần Hạt Mân Côi / 176994 / Mầu Nhiệm
  1. Làm dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính 2. Đọc Kinh Lạy Cha 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng 4. Đọc Kinh Sáng Danh 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng, và suy gẫm về mầu ...