22/09/2015
5908Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.