22/09/2015
4726Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời.
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.