22/09/2015
4846

Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.