22/09/2015
5210

Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.