25/08/2015
4226

 

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.