28/08/2015
4985Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. 
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.