28/08/2015
4498Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.