28/08/2015
4100

 

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.