28/08/2015
5323

 

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. 
Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.