27/08/2015
4215

 
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.