27/08/2015
3730

 
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.