27/08/2015
4113Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.