27/08/2015
2995Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.