05/04/2016
12517

Nhật ký lòng thương xót Chúa
Tác giả : Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska