Tháng Hoa - Ngày 20
Tháng Hoa - Ngày 20 / 1990 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 20 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 19
Tháng Hoa - Ngày 19
/ 2084 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 19 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):             ...
Tháng Hoa - Ngày 18
Tháng Hoa - Ngày 18
/ 1835 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 18 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):             ...
Tháng Hoa - Ngày 17
Tháng Hoa - Ngày 17
/ 2109 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 17 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 16
Tháng Hoa - Ngày 16
/ 2106 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 16 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 15
Tháng Hoa - Ngày 15
/ 1923 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 15 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 14
Tháng Hoa - Ngày 14
/ 1779 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 14 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 13
Tháng Hoa - Ngày 13
/ 1728 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 13 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 12
Tháng Hoa - Ngày 12
/ 1555 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 12   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 11
Tháng Hoa - Ngày 11
/ 1675 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA ***   Ngày 11   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):   ...
Tháng Hoa - Ngày 10
Tháng Hoa - Ngày 10
/ 1863 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 10   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh): ...
Tháng Hoa - Ngày 09
Tháng Hoa - Ngày 09
/ 1610 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 09   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh): ...
Tháng Hoa - Ngày 08
Tháng Hoa - Ngày 08
/ 1533 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 08   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):   ...
Tháng Hoa - Ngày 07
Tháng Hoa - Ngày 07
/ 1802 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 07 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Hoa - Ngày 06
Tháng Hoa - Ngày 06
/ 1551 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 06 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Hoa - Ngày 05
Tháng Hoa - Ngày 05
/ 2076 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 05    i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 04
Tháng Hoa - Ngày 04
/ 1883 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 04  i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Hoa - Ngày 03
Tháng Hoa - Ngày 03
/ 2452 / Suy Niệm
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA ***   Ngày 03   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...