Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn
Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn / 523 / Suy Niệm
Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục. 1)  Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn ...
Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn
Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 1559 / Suy Niệm
Kinh Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn Dưới Luyện Ngục   Lời Chỉ Dẫn   Ai trong chúng ta cũng có những người thân đã ra đi trước chúng ta. Theo giáo lý công giáo, ít có người được lên Thiên Đàng ngay sau khi Chúa gọi về, vì đời sống ...
Tháng Mân Côi - Ngày 31
Tháng Mân Côi - Ngày 31
/ 958 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 31 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc ...
Tháng Mân Côi - Ngày 30
Tháng Mân Côi - Ngày 30
/ 917 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 30 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 29
Tháng Mân Côi - Ngày 29
/ 912 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 29 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 28
Tháng Mân Côi - Ngày 28
/ 867 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 28 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 27
Tháng Mân Côi - Ngày 27
/ 782 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA ***   Ngày 27 Tháng 10   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Mân Côi - Ngày 26
Tháng Mân Côi - Ngày 26
/ 914 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 26 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 25
Tháng Mân Côi - Ngày 25
/ 896 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 25 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 24
Tháng Mân Côi - Ngày 24
/ 877 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 24 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 23
Tháng Mân Côi - Ngày 23
/ 771 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 23 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 22
Tháng Mân Côi - Ngày 22
/ 895 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 22 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 21
Tháng Mân Côi - Ngày 21
/ 854 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 21 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 20
Tháng Mân Côi - Ngày 20
/ 840 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 20 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 19
Tháng Mân Côi - Ngày 19
/ 830 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 19 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc ...
Tháng Mân Côi - Ngày 18
Tháng Mân Côi - Ngày 18
/ 732 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 18 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc ...
Tháng Mân Côi - Ngày 17
Tháng Mân Côi - Ngày 17
/ 762 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 17 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 16
Tháng Mân Côi - Ngày 16
/ 865 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 16 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...