08/04/2016
4938

Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô

( Thần Đô Huyền Nhiệm )