08/04/2016
6778

Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô

( Thần Đô Huyền Nhiệm )