30/03/2016
2195
Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia.