30/03/2016
1952
Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia.