30/03/2016
2301
Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia.