Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.03.2018 / 1178 / Với Mẹ
24.03.2018 Thứ Bảy – Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 11,45-56   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, trong những người đến thăm Maria †và đã chứng kiến việc Ngài làm‡, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.03.2018
/ 490 / Với Mẹ
23.03.2018 Thứ Sáu – Tuần 5 MC Th. Turibiô, gm   Tin Mừng: Ga 10,31-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.03.2018
/ 692 / Với Mẹ
22.03.2018 Thứ Năm – Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 8,51-59   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.03.2018
/ 789 / Với Mẹ
21.03.2018 Thứ Tư – Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 8,31-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.03.2018
/ 868 / Với Mẹ
20.03.2018 Thứ Ba – Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 8,21-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.03.2018
/ 773 / Với Mẹ
19.03.2018 Thứ Hai – Tuần 5 MC THÁNH GIUSE   Tin Mừng: Mt 1,1-18.21-24a   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.03.2018
/ 756 / Với Mẹ
18.03.2018 Chúa Nhật 5 MC – Năm B Thánh vịnh tuần 1   Tin Mừng: Ga 12,20-33   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.03.2018
/ 734 / Với Mẹ
17.03.2018 Thứ Bảy – Tuần 4 MC Th. Patriciô, gm   Tin Mừng: Ga 7,40-53   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.03.2018
/ 862 / Với Mẹ
16.03.2018 Thứ Sáu – Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 7,1-2. 25-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.03.2018
/ 1397 / Với Mẹ
15.03.2018 Thứ Năm – Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 5,31-47   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Đấng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.03.2018
/ 975 / Với Mẹ
14.03.2018 Thứ Tư – Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 5,17-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.03.2018
/ 1062 / Với Mẹ
13.03.2018                                         Thứ Ba ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.03.2018
/ 910 / Với Mẹ
12.03.2018 Thứ Hai – Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 4,43-54   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.03.2018
/ 831 / Với Mẹ
11.03.2018 Chúa Nhật 4 MC – Năm B Thánh vịnh tuần 4   Tin Mừng: Ga 3,14-21   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.03.2018
/ 1439 / Với Mẹ
10.03.2018 Thứ Bảy – Tuần 3 MC   Tin Mừng: Lc 18,9-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.03.2018
/ 1522 / Với Mẹ
09.03.2018 Thứ Sáu – Tuần 3 MC Th. Phanxica Rôma, nữ tu        Tin Mừng: Mc 12,28-34   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.03.2018
/ 772 / Với Mẹ
08.03.2018 Thứ Năm – Tuần 3 MC Th. Gioan Thiên Chúa           Tin Mừng: Lc 11,14-23   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.03.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.03.2018
/ 691 / Với Mẹ
07.03.2018 Thứ Tư – Tuần 3 MC Th. Perpêtua và Fêlicia, tđ       Tin Mừng: Mt 5,17-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con ...