Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.02.2020 / 499 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.02.2020 LậoTông Toà Phêrô Tin Mừng: Mt 16,13-19 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.02.2020
/ 663 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.02.2020 Tin Mừng: Mc 8,34-39    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.02.2020
/ 665 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.02.2020 Tin Mừng: Mc 8,27-33   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2020
/ 582 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2020 Tin Mừng: Mc 8,22-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2020
/ 676 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2020 Tin Mừng: Mc 8,14-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2020
/ 557 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2020 Tin Mừng: Mc 8,11-13   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.02.2020
/ 669 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.02.2020 Tin Mừng: Mt 5,17-37  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.02.2020
/ 695 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.02.2020 Tin Mừng: Mc 8,1-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, vì này đã ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.02.2020
/ 796 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.02.2020 Tin Mừng: Mc 7,31-37 Trích Phúa âm theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh, Người ta đem đến cho Người một kẻ câm điếc và xin Người đặt tay ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.02.2020
/ 654 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.02.2020 Tin Mừng: Mc 7,24-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.02.2020
/ 645 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.02.2020 Tin Mừng: Mc 7,14-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.02.2020
/ 1262 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.02.2020 Nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (Pháp)  Tin Mừng: Mc 7,1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2020
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2020
/ 1127 / Với Mẹ
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2020 Nhớ thánh Cô-la-ti-ca, trinh nữ Tin Mừng: Mc 6,53-56 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 31.10.2019
/ 4164 / Với Mẹ
31.10.2019 Thứ Năm Tuần 30 TN   Tin Mừng: Lc 13,31-35   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.10.2019
/ 1390 / Với Mẹ
30.10.2019 Thứ Tư Tuần 30 TN   Tin Mừng: Lc 13,22-30   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.10.2019
/ 1521 / Với Mẹ
29.10.2019 Thứ Ba Tuần 30 TN   Tin Mừng: Lc 13,18-21   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.10.2019
/ 1334 / Với Mẹ
28.10.2019 Thứ Hai Thánh SIMON và Thánh GIUĐA, Tông đồ   Tin Mừng: Lc 6,12-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Trong những ngày ấy Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.10.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.10.2019
/ 1179 / Với Mẹ
27.10.2019 Chúa Nhật 30 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 2   Tin Mừng: Lc 18,9-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...