Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.09.2018 / 576 / Với Mẹ
  22.09.2018 Thứ Bảy – Tuần 24 TN   Tin Mừng: Lc 8,4-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.09.2018
/ 953 / Với Mẹ
21.09.2018 Thứ Sáu – Tuần 24 TN TH. MÁTTHÊU, tông đồ - lễ kính         Tin Mừng: Mt 9,9-13   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.09.2018
/ 868 / Với Mẹ
20.09.2018 Thứ Năm – Tuần 24 TN Th. Anre Kim Têgon, tử đạo      Tin Mừng: Lc 7,36-50   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.09.2018
/ 1095 / Với Mẹ
19.09.2018 Thứ Tư – Tuần 24 TN Th. Januariô, gmtđ          Tin Mừng: Lc 7,31-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.09.2018
/ 1527 / Với Mẹ
18.09.2018 Thứ Ba – Tuần 24 TN   Tin Mừng: Lc 7,11-17   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.09.2018
/ 1762 / Với Mẹ
17.09.2018 Thứ Hai – Tuần 24 TN Th. Rôbertô Bellarminô, gm-tsht       Tin Mừng: Lc 7,1-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.09.2018
/ 621 / Với Mẹ
16.09.2018 Chúa Nhật 24 TN – Năm B   Tin Mừng: Mc 8,27-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.09.2018
/ 1551 / Với Mẹ
15.09.2018 Thứ Bảy – Tuần 23 TN Đức Mẹ Sầu Bi - lễ nhớ    Tin Mừng: Ga 19,25-27   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.09.2018
/ 521 / Với Mẹ
14.09.2018 Thứ Sáu – Tuần 23 TN Suy tôn Thánh Giá - lễ kính      Tin Mừng: Ga 3,13-17   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.09.2018
/ 676 / Với Mẹ
13.09.2018                                        & ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.09.2018
/ 834 / Với Mẹ
12.09.2018 Thứ Tư – Tuần 23 TN Thánh danh Mẹ Maria     Tin Mừng: Lc 6,20-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.09.2018
/ 894 / Với Mẹ
11.09.2018 Thứ Ba – Tuần 23 TN           Tin Mừng: Lc 6,12-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.09.2018
/ 1129 / Với Mẹ
10.09.2018 Thứ Hai – Tuần 23 TN           Tin Mừng: Lc 6,6-11   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.09.2018
/ 1028 / Với Mẹ
09.09.2018 Chúa Nhật 23 TN – Năm B           Tin Mừng: Mc 7,31-37   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.09.2018
/ 797 / Với Mẹ
08.09.2018 Thứ Bảy – Tuần 22 TN Sinh Nhật Đức Mẹ - lễ kính           Tin Mừng: Mt 1,1-16.18-23   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.09.2018
/ 1124 / Với Mẹ
07.09.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng   Tin Mừng: Lc 5,33-39   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.09.2018
/ 1455 / Với Mẹ
06.09.2018 Thứ Năm Đầu Tháng           Tin Mừng: Lc 5,1-11   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.09.2018
/ 1284 / Với Mẹ
05.09.2018 Thứ Tư – Tuần 22 TN   Tin Mừng: Lc 4,38-44   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin ...