Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.11.2018 / 584 / Với Mẹ
18.11.2018 Chúa Nhật 33 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 1   Tin Mừng: Mc 13,24-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.11.2018
/ 720 / Với Mẹ
17.11.2018 Thứ Bảy – Tuần 32 TN Thánh Êlisabet Hungary   Tin Mừng: Lc 18,1-8   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.11.2018
/ 901 / Với Mẹ
16.11.2018 Thứ Sáu – Tuần 32 TN Thánh Margarita Scotland, tn   Tin Mừng: Lc 17,26-37   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.11.2018
/ 1373 / Với Mẹ
15.11.2018 Thứ Năm – Tuần 32 TN Thánh Alberto Cả, gm-tsht   Tin Mừng: Lc 17,20-25   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.11.2018
/ 943 / Với Mẹ
14.11.2018 Thứ Tư – Tuần 32 TN   Tin Mừng: Lc 17,11-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.11.2018
/ 1028 / Với Mẹ
13.11.2018 Thứ Ba – Tuần 32 TN   Tin Mừng: Lc 17,7-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.11.2018
/ 908 / Với Mẹ
12.11.2018 Thứ Hai – Tuần 32 TN Thánh Josaphat, gm-tđ   Tin Mừng: Lc 17,1-6   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.11.2018
/ 799 / Với Mẹ
11.11.2018 Chúa Nhật 32 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 4   Tin Mừng: Mc 12,38-44   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.11.2018
/ 1416 / Với Mẹ
10.11.2018 Thứ Bảy – Tuần 31 TN Thánh Lêô Cả, gh-tsht   Tin Mừng: Lc 16,9-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.11.2018
/ 1496 / Với Mẹ
09.11.2018 Thứ Sáu – Tuần 31 TN Cung hiến TĐ LATERANO, lễ kính     Tin Mừng: Ga 2,13-22   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.11.2018
/ 784 / Với Mẹ
08.11.2018 Thứ Năm – Tuần 31 TN Tuần 31 TN   Tin Mừng: Lc 15,1-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.11.2018
/ 744 / Với Mẹ
07.11.2018 Thứ Tư – Tuần 31 TN   Tin Mừng: Lc 14,25-33   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.11.2018
/ 561 / Với Mẹ
06.11.2018 Thứ Ba – Tuần 31 TN   Tin Mừng: Lc 14,15-24   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.11.2018
/ 1424 / Với Mẹ
05.11.2018 Thứ Hai – Tuần 31 TN   Tin Mừng: Lc 14,12-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.11.2018
/ 785 / Với Mẹ
04.11.2018 Chúa Nhật 31 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Mc 12,28b-34   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, có người trong nhóm luật ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.11.2018
/ 810 / Với Mẹ
03.11.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng – Tuần 31 TN Thánh Martinô de Porres, ts   Tin Mừng: Lc 14,7-11   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.11.2018
/ 930 / Với Mẹ
02.11.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng – Tuần 31 TN LỄ CÁC ĐẲNG         Tin Mừng: Ga 6,37-40   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.11.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.11.2018
/ 1094 / Với Mẹ
01.11.2018 Thứ Năm Đầu Tháng – Tuần 31 TN CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng   Tin Mừng: Mt 5,1-12a     ...