Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2017 / 381 / Với Mẹ
17.10.2017 Thứ Ba –  Tuần 28 TN – Năm A Th. Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ   Tin mừng: Lc 11,37-41   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2017
/ 1336 / Với Mẹ
16.10.2017 Thứ Hai –  Tuần 28 TN – Năm A Th. Margarita Alacoque, tn   Tin mừng: Lc 11,29-32     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2017
/ 736 / Với Mẹ
15.10.2017 Chúa Nhật 28 – TN Năm A Thánh vịnh tuần 4     Tin mừng: Mt 22,1-14   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2017
/ 798 / Với Mẹ
14.10.2017 Thứ Bảy –  Tuần 27 TN – Năm A Th. Callistô I, giáo hoàng tử đạo   Tin mừng: Lc 11,27-28   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2017
/ 896 / Với Mẹ
13.10.2017   Thứ Sáu –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 11,15-26   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2017
/ 897 / Với Mẹ
12.10.2017 Thứ Năm –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 11,5-13     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2017
/ 823 / Với Mẹ
11.10.2017 Thứ Tư –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 11,1-4     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2017
/ 995 / Với Mẹ
10.10.2017 Thứ Ba –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 10,38-42     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2017
/ 813 / Với Mẹ
09.10.2017 Thứ Hai –  Tuần 27 TN – Năm A Th. Đyônysiô và các bạn tử đạo   Tin mừng: Lc 10,25-37     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2017
/ 907 / Với Mẹ
8.10.2017 Chúa Nhật 27 – TN Năm A Thánh vịnh tuần 3     Tin mừng: Mt 21,33-43   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2017
/ 942 / Với Mẹ
7.10.2017 Thứ Bảy –  Tuần 26 TN – Năm A Đức Mẹ Mân Côi     Tin mừng: Lc 10, 17-24   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2017
/ 1097 / Với Mẹ
06.10.2017 Thứ Sáu –  Tuần 26 TN – Năm A Th. Brunô, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.10.2017
/ 893 / Với Mẹ
05.10.2017 Thứ Năm –  Tuần 26 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 10,1-12     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.10.2017
/ 894 / Với Mẹ
04.10.2017 Thứ Tư –  Tuần 26 TN – Năm A Th. Phanxicô Assisi - lễ nhớ     Tin mừng: Lc 9,57-62 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.10.2017
/ 1493 / Với Mẹ
03.10.2017 Thứ Ba –  Tuần 26 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 9,51-56     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.10.2017
/ 1560 / Với Mẹ
02.10.2017 Thứ Hai –  Tuần 26 TN – Năm A Các thiên thần hộ thủ - lễ nhớ   Tin mừng: Mt 18,1-5.10   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.10.2017
/ 758 / Với Mẹ
01.10.2017, Chúa Nhật 26 TN - Năm A Tin Mừng: Mt 21,28-32 Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mattêu Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.09.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.09.2017
/ 1402 / Với Mẹ
30.09.2017 Thứ Bảy –  Tuần 25 TN – Năm A Th. Giêrônimô, lmtsht - lễ nhớ     Tin mừng: Lc 9,43b-45     Tin ...