Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.05.2018 / 1159 / Với Mẹ
24.05.2018 Thứ Năm – Tuần 7 TN   Tin Mừng: Mc 9,41-50   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.05.2018
/ 883 / Với Mẹ
23.05.2018 Thứ Tư – Tuần 7 TN   Tin Mừng: Mc 9,38-40   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.05.2018
/ 934 / Với Mẹ
22.05.2018 Thứ Ba – Tuần 7 TN Th. Rita Cascia, nt   Tin Mừng: Mc 9,30-37   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.05.2018
/ 918 / Với Mẹ
21.05.2018 Thứ Hai – Tuần 7 TN Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Mc 9,14-29   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.05.2018
/ 824 / Với Mẹ
20.05.2018 Chúa Nhật CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG   Tin Mừng: Ga 20,19-23   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.05.2018
/ 1436 / Với Mẹ
19.05.2018 Thứ Bảy – Tuần 7 PS   Tin Mừng: Ga 21,20-25   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.05.2018
/ 1399 / Với Mẹ
18.05.2018 Thứ Sáu – Tuần 7 PS Th. Gioan I, gh-tđ   Tin Mừng: Ga 21,15-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.05.2018
/ 821 / Với Mẹ
17.05.2018 Thứ Năm – Tuần 7 PS   Tin Mừng: Ga 17,20-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.05.2018
/ 715 / Với Mẹ
16.05.2018 Thứ Tư – Tuần 7 PS   Tin Mừng: Ga 17,11b-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.05.2018
/ 590 / Với Mẹ
15.05.2018 Thứ Ba – Tuần 7 PS Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Ga 17,1-11a   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.05.2018
/ 1442 / Với Mẹ
14.05.2018 Thứ Hai – Tuần 7 PS TH. MATTHIA, TÔNG ĐỒ   Tin Mừng: Ga 15,9-17   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.05.2018
/ 758 / Với Mẹ
13.05.2018 Chúa Nhật 7 PS – Năm B CHÚA THĂNG THIÊN   Tin Mừng: Mc 16,15-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.05.2018
/ 833 / Với Mẹ
12.05.2018 Thứ Bảy – Tuần 6 PS Th. Nêrêô và Achilêô, tđ   Tin Mừng: Ga 16,23b-28   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.05.2018
/ 904 / Với Mẹ
11.05.2018 Thứ Sáu – Tuần 6 PS   Tin Mừng: Ga 16,20-23a   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.05.2018
/ 911 / Với Mẹ
10.05.2018 Thứ Năm – Tuần 6 PS   Tin Mừng: Ga 16,16-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.05.2018
/ 837 / Với Mẹ
09.05.2018 Thứ Tư – Tuần 6 PS   Tin Mừng: Ga 16,12-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.05.2018
/ 1084 / Với Mẹ
08.05.2018 Thứ Ba – Tuần 6 PS   Tin Mừng: Ga 16,5-11   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.05.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.05.2018
/ 908 / Với Mẹ
07.05.2018 Thứ Hai – Tuần 6 PS   Tin Mừng: Ga 15,26 – 16,4a   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...