01/12/2017
1318
 
01.12.2017
Thứ Sáu đầu tháng
                                                                                   
Tin Mừng: Lc 21,29-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện
 
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).
 
Như Mẹ: Tất cả những gì tồn tại trên trái đất này rồi sẽ qua đi hết. Chỉ Thiên Chúa là Đấng hằng sống, Đấng bất biến, mới tồn tại mãi mãi. Và những gì thuộc về Thiên Chúa mới tồn tại vĩnh viễn. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên những lời của Người sẽ chẳng qua đâu, cho đến khi mọi sự được thực hiện.
 
Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, xin thương xót chúng con. Xin làm cho những lời của Ngài sinh hoa kết quả trong tâm hồn mỗi người tín hữu chúng con, để Triều Đại của Ngài hiển trị nơi cuộc đời chúng con.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, đặc biệt những người lương dân, được ơn nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui