02/06/2018
1692
02.06.2018                                                                 
Thứ Bảy Đầu Tháng
                                                                                   
Tin Mừng: Mc 11,27-33
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: "Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi". Họ liền bàn riêng với nhau rằng: "Nếu chúng ta trả lời 'Bởi trời', ông ấy sẽ nói: 'Vậy sao các ông không tin Người?' Nhưng nếu chúng ta nói 'Bởi người ta', chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không biết". Và Chúa Giêsu bảo họ: "Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Người Do Thái hỏi Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,19).
 
Như Mẹ: Người Do Thái chất vấn Chúa Giêsu về thẩm quyền của Ngài. Những công việc Chúa đã thực hiện chứng tỏ Ngài là ai, Ngài từ đâu tới. Nhưng vì cứng lòng, họ không chịu biết Chúa. Họ đã phủ nhận sự thật. Họ không muốn biết sự thật.
 
Với Mẹ: Chúa ban cho con người ngũ quan và các khả năng tinh thần để tìm hiểu về Chúa. Nhiều người đã không sử dụng để tìm biết Chúa như các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Xin cho con người biết dùng các khả năng của mình để nhận ra Chúa là Chúa của muôn loài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin giúp những người làm khoa học nhận ra vẻ đẹp và quyền năng của Thiên Chúa nơi vũ trụ này.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui