03/04/2018
940

03.04.2018

Thứ Ba

Bát Nhật Phục Sinh

 

Tin Mừng: Ga 20,11-18

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?"

Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết Đức Giêsu” (Ga 20,14).

 

Như Mẹ: “Trăm nghe không bằng một thấy.” Bà Maria Mađalêna là một người bị bảy quỷ ám, nhưng bà lại là người đầu tiên thấy Chúa phục sinh. Thấy Chúa là hạnh phúc nhất đời bà. Chúa đã biến đổi bà để bà trở thành con người mới, con người đầy tràn Thánh Thần, và cũng là con người đầu tiên đi loan tin Chúa phục sinh.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng đã hiện ra với bà Maria Mađalêna, xin cho những ai lạc xa Chúa biết quay trở lại với Ngài, và xin cho họ nhận ra Ngài là Đấng đã chết rồi phục sinh để mang sự sống đời đời cho họ.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cho các người nữ sống trong ơn gọi gia đình biết nuôi dưỡng đức tin cho con cái của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng