05/05/2018
1246

05.05.2018

Thứ Bảy Đầu Tháng

Tuần 5 PS

 

Tin Mừng: Ga 15,18-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

 

Như Mẹ: Thế gian ở đây được hiểu là ma quỷ và những gì thuộc về ma quỷ. Chúa Giêsu xuống trần gian này để thực hiện công trình cứu chuộc, vì thế mà ma quỷ đã tức tối nên luôn tìm cách cản ngăn Chúa Giêsu. Thầy như thế nào, thì trò cũng như vậy. Chúa đã bị thế gian ghét thì các môn đệ của Người cũng bị như thế.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thế gian đầy sự dữ và tội lỗi, hình như ma quỷ đang tìm cách làm hại con cái của Ngài. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi điều gian trá của ác thần.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ biết chúng con đang sống giữa thế gian là đang phải chịu nhiều chước cám dỗ. Xin Mẹ nâng đỡ và che chở chúng con luôn.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui