06/03/2018
874

06.03.2018

Thứ Ba – Tuần 3 MC     

 

Tin Mừng: Mt 18,21-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21).

 

Như Mẹ: Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi vì hằng xúc phạm đến Ngài. Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhân từ chỉ biết tha thứ và Ngài không bao giờ cảm thấy mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Như thế, Ngài cũng dạy chúng ta phải tha thứ cho anh em chúng ta, dù họ xúc phạm nhiều lần.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con ý thức được thân phận yếu đuối, mỏng dòn và tội lỗi của mình; ý thức được tình yêu và sự khoan dung tha thứ của Chúa. Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng con, xin cho chúng con cũng biết tha thứ cho anh chị em mình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cho những ai đang mang lòng thù hận biết sẵn sàng tha thứ và cởi mở hơn với tha nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương