06/05/2019
1015

06.05.2019

Thứ Hai

Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,22-29

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các ông đi tìm tôi vì các ông đã được thấy dấu lạ, hay vì đã được ăn no nê” (Ga 6,26).

 

Như Mẹ: Theo Chúa vì yêu mến và theo Chúa vì nhu cầu của thân xác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta về thái độ của chúng ta khi theo Chúa: phải theo Chúa vì tin và vì yêu mến Chúa, chứ không vì cái gì hết.

 

Với Mẹ: Dân chúng thường tò mò thích dấu lạ và ưa thích các nhu cầu vật chất. Lạy Cha, xin Cha đặt vào tâm hồn chúng con Thần Khí của Con Cha, để Ngài biến đổi lòng trí chúng con cho trở nên thuần khiết, với một đức tin kiên vững và một lòng yêu mến chân thành.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, Mẹ đã tin vào Chúa mạnh mẽ, Mẹ đã yêu Chúa hết lòng. Xin Mẹ giúp những người đã theo Chúa có một niềm tin vững chắc, không dựa trên cảm giác, nhưng dựa trên Lời Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui