06/06/2019
786

06.06.2019

Thứ Năm đầu tháng

Thánh Norbertô, gm

 

 

Tin Mừng: Ga 17,20-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con” (Ga 17,25).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã từ trời mà đến, nên Người biết rõ Chúa Cha. Người được Chúa Cha sai đến trần gian để mặc khải về Chúa Cha. Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới biết được Chúa Cha.

 

Với Mẹ: Nhiều người muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình, họ không muốn nhận biết Thiên Chúa là Cha của họ. Xin Chúa cho những ai chưa biết Chúa, hoặc đang cố tình phủ nhận sự hiện hữu của Chúa, biết thật và tin thật Chúa là Cha yêu thương quan phòng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, Mẹ luôn tin nhận Thiên Chúa, xin cho những người cứng tin mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250