06/11/2018
744

06.11.2018

Thứ Ba – Tuần 31 TN

 

Tin Mừng: Lc 14,15-24

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: 'Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu'. Người thứ hai nói: 'Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu'. Người khác lại rằng: 'Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được'.

 "Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: 'Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt'. Người đầy tớ trở về trình rằng: 'Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ'. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: 'Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi'". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).

 

Như Mẹ: Hạnh phúc Nước Trời được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Nếu chúng ta nhận ra ân ban quý báu này, mỗi người hãy luôn sẵn sàng tham dự vào bàn tiệc vui của Nước Trời. Còn sự cứng lòng và từ chối là dấu chỉ cho thấy thái độ khước từ ơn cứu độ Chúa ban.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra những ân huệ mà Chúa đã ban tặng: ân huệ diễm phúc được làm con Chúa, được mời vào dự tiệc vui với Ngài trên thiên đàng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, mỗi lần tham dự thánh lễ, xin cho chúng con biết cảm nếm được mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho chúng con biết quý trọng ân huệ cao cả từ Thánh Thể để khỏi bị loại ra khỏi bàn tiệc Nước Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương