07/03/2018
980

07.03.2018

Thứ Tư – Tuần 3 MC

Th. Perpêtua và Fêlicia, tđ    

 

Tin Mừng: Mt 5,17-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện
 

“Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19).

 

Như Mẹ: Trong các sách Lêvi và Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa đã thiết định tỉ mỉ các lễ nghi, phẩm phục tư tế và tất cả những gì cần cho việc tế tự chính thức, theo thời điểm và lễ trọng khác nhau. Khi đến trần gian này, Chúa Giêsu hoàn toàn không huỷ bỏ luật cũ, nhưng là để kiện toàn luật ấy với tinh thần yêu thương.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, các giới răn Chúa dạy là những điều đưa con người đến tự do và sự sống, xin cho chúng con luôn sống theo giới luật của Chúa, và cũng tìm cách khuyên dạy người ta vâng giữ, để nhờ thế, tất cả chúng con được kể là có phúc trong Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin cho các nhà giáo dục biết dạy dỗ học sinh sống theo chân lý và tình thương.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng