07/10/2018
1175

07.10.2018

Chúa Nhật 27 TN – Năm B

Đức Mẹ Mân Côi

 

Tin Mừng: Lc 1,26-38

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28).

 

Như Mẹ: Phụng vụ ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay hướng chúng ta về Đức Maria: Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Thánh Mẫu Đấng Cứu Thế. Mẹ chính là Hòm Bia Giao Ước nơi Ngôi Lời Thiên Chúa trú ngụ giữa trần gian. Mẹ chính là mẫu gương lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa như “tỳ nữ” của Người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, xin cho chúng con luôn ý thức sức mạnh cứu rỗi của Kinh Mân Côi và siêng năng lần chuỗi Mân Côi như phương thế hữu hiệu cải thiện đời sống và xây dựng Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin dạy chúng con luôn biết sống tâm tình của Mẹ: siêng năng lắng nghe Lời Chúa và mau mắn đem ra thi hành, để đời sống chúng con chính là khí cụ của Thiên Chúa trong việc xây dựng Nước Chúa trên trần gian này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng