07/11/2018
951

07.11.2018

Thứ Tư – Tuần 31 TN

 

Tin Mừng: Lc 14,25-33

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

 "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).

 

Như Mẹ: Bài học của người làm môn đệ Chúa Giêsu là hãy vác thập giá đi theo Ngài. Ngài không chỉ mời gọi môn đệ vác thập giá, nhưng chính Ngài đã vác thập giá trước để nêu gương cho chúng ta bắt chước. Thập giá minh chứng tình yêu. Thập giá đời mình là từ bỏ chính mình và chấp nhận thánh ý Chúa Cha.

 

Với Mẹ: Chúa không ban thập giá quá sức chịu đựng cho những ai yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết can đảm vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, người môn đệ Chúa mang thập giá là chấp nhận con người mình, là từ bỏ để biết hy sinh, yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con biết đón nhận và hãnh diện về thập giá của đời mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng