08/12/2017
1050

08.12.2017

Thứ Sáu – Tuần 1 MV

MẸ VÔ NHIỄM

 

Tin Mừng: Lc 1,26-38

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!"

Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

 

 

Như Mẹ:Mẹ Maria là người được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng. Vì được ban đầy tràn ân sủng, nên Mẹ thật xứng đáng được Thiên Chúa ở cùng. Mẹ thật diễm phúc: Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ được tuyển chọn để làm Mẹ của Con Đấng Tối Cao. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ được gìn giữ một cách vẹn tuyền, không vương tì vết tội lỗi nào.

 

Với Mẹ:Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm con trong cung lòng vẹn sạch của Đức Mẹ, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của Chúa mà tôn kính Đức Mẹ theo ý Chúa muốn.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi tội tổ tông truyền, xin Mẹ cầu bầu cho đoàn con cái đang sống nơi trần gian khổ ải này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương