09/04/2018
1709

09.04.2018

Thứ Hai

LỄ TRUYỀN TIN, lễ trọng

 

Tin Mừng: Lc 1,26-38

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ".

Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35).

 

Như Mẹ: Mẹ Maria là người đầu tiên được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã bao phủ lấy Mẹ, tác sinh Chúa Giêsu làm người trong lòng Mẹ. Mẹ trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần: hãy mở cửa tâm hồn để Chúa Thánh Thần luôn luôn ngự trị ở đó.

 

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã làm người trong lòng Mẹ Maria bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, xin Chúa hướng dẫn chúng con, để chúng con trở nên con ngoan của Mẹ Maria, và biết đi theo sự hướng dẫn của Thần Khí Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để biết làm chứng cho Chúa nhiều hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui